Powstanie Wyższa Szkoła Straży Granicznej 

Zdjęcie: gov.pl

W środę, 29 marca 2023 roku Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie nazw uczelni służb państwowych nadzorowanych przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych, o zmianie ustawy o Policji, ustawy o Straży Granicznej, ustawy o Państwowej Straży Pożarnej oraz niektórych innych ustaw. Rozwiązania te zostały przedłożone przez ministra spraw wewnętrznych i administracji.

Przyjęte przepisy wprowadzają zmiany nazw dwóch uczelni służb państwowych podległych szefowi MSWiA: Szkoły Głównej Służby Pożarniczej i Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie. Nowe nazwy podkreślą ogólnoakademicki status uczelni oraz naukowy profil ich działalności. Ponadto Centralny Ośrodek Szkolenia Straży Granicznej im. Marszałka Polski Józefa Piłsudskiego w Koszalinie zostanie przekształcony w Wyższą Szkołę Straży Granicznej.

Akademia Pożarnicza i Akademia Policji w Szczytnie

Nowe przepisy zakładają zmianę nazw uczelni służb państwowych Szkoły Głównej Służby Pożarniczej (SGSP) na „Akademię Pożarniczą”, a Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie (WSPol) na „Akademię Policji w Szczytnie”. O zmianach dotyczących WSPol i SGSP pisaliśmy już wcześniej tutaj.

Utworzenie Wyższej Szkoły Straży Granicznej 

Rząd przyjął również przepisy, które umożliwią utworzenie Wyższej Szkoły Straży Granicznej. To działanie ma na celu poprawę jakości kształcenia funkcjonariuszy i pracowników Straży Granicznej oraz doboru optymalnych kandydatów do służby.

Wyższa Szkoła Straży Granicznej zostanie utworzona w drodze rozporządzenia przez Ministra Edukacji i Nauki, na wniosek ministra właściwego do spraw wewnętrznych. Nowa uczelnia powstanie w oparciu o funkcjonujące do tej pory zaplecze logistyczne Centralnego Ośrodka Szkolenia Straży Granicznej w Koszalinie. 

W pierwszym etapie planowane jest uruchomienie jednego kierunku studiów – bezpieczeństwo granicy państwowej. Będą to studia pierwszego stopnia. Absolwent uczelni po ukończeniu studiów pierwszego stopnia będzie funkcjonariuszem SG w stopniu chorążego. W kolejnych latach planowane jest utworzenie kolejnych kierunków oraz uruchomienie studiów drugiego stopnia. 

Pozostałe zmiany

Rada Ministrów zaakceptowała również rozwiązania, które uzupełnią katalog tytułów zawodowych i dyplomów uprawniających do zajmowania określonych stanowisk służbowych w PSP; skierowania strażaka na przeszkolenie zawodowe przygotowujące do zajmowania stanowisk związanych z kierowaniem działaniami ratowniczymi; zajmowania określonych stanowisk (kwalifikacje wymagane do wykonywania zawodu inżynier pożarnictwa) oraz wykonywania czynności dotyczących ochrony przeciwpożarowej.

Przeczytaj także: Czy jesteśmy gotowi na zamach? >>

Ponadto zmienią się przepisy dotyczące budowy zabezpieczenia granicy państwowej. Chodzi o zoptymalizowanie realizacji inwestycji polegającej na budowie bariery służącej ochronie granicy państwowej i wspomagającej przeciwdziałanie nielegalnej migracji.

Umożliwione zostanie także skorzystanie ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, które nie podlegają zwrotowi. 

Źródło: gov.pl