Rada Europy przyjmuje nową strategię antyterrorystyczną na lata 2023-2027

Funkcjonariusze Wydziału V Antyterrorystycznego ABW. Zdjęcie: ABW

Odpowiadając na zmieniający się charakter zagrożeń terrorystycznych w Europie, Rada Europy przyjęła strategię antyterrorystyczną na lata 2023-2027,  która oferuje nowe narzędzia i konkretne odpowiedzi na ciągłe i pojawiające się wyzwania stojące przed władzami państwowymi.

Strategia Antyterrorystyczna

Strategia ma na celu wzmocnienie wysiłków w zakresie zwalczania terroryzmu w Europie i poza nią poprzez zajęcie się nie tylko przejawami terroryzmu, ale także jego pierwotnymi przyczynami i czynnikami napędzającymi w obecnym krajobrazie geopolitycznym. Ma on na celu zajęcie się rosnącym zagrożeniem ze strony brutalnego ekstremizmu w Europie, gwałtownym wzrostem nadużyć nowych technologii w zakresie przesyłania wiadomości, rekrutacji i szkolenia oraz wzajemnym oddziaływaniem aktów terroryzmu i naruszeń zasad konfliktów zbrojnych (zbrodnie wojenne), które ostatnio zaobserwowano w w kontekście agresji Federacji Rosyjskiej na Ukrainę.

Stanowi kontynuację szeregu działań podjętych w ramach  strategii zwalczania terroryzmu na lata 2018–2022 , takich jak  sprawozdanie w sprawie pojawiających się zagrożeń terrorystycznych w Europie  oraz  zalecenie w sprawie wykorzystywania informacji zebranych w strefach konfliktu jako dowodów w postępowaniach karnych związanych z przestępstwami terrorystycznymi . Strategia odzwierciedla również zrozumienie, że chociaż zagrożenia terrorystyczne inspirowane przez ISIL/Daisz lub Al-Kaidę mogły się zmniejszyć w ostatnich latach, istnieje potrzeba znalezienia skutecznych i kompleksowych środków, aby zapobiec ich ponownemu pojawieniu się.

Aby rozwiązać te złożone problemy, strategia przewiduje kompleksowe podejście składające się z 24 działań ukierunkowanych na wzmocnienie zdolności prewencyjnych, represyjnych i ochronnych organów krajowych poprzez opracowanie zestawu wiążących i niewiążących norm prawnych, raportów analitycznych i narzędzi modelowych. 

Oczekiwane wyniki obejmują narzędzie zasobów dotyczące czynników napędzających brutalny ekstremizm prowadzący do terroryzmu oraz zalecenia dotyczące zwalczania promowania terroryzmu i radykalizacji postaw w Internecie. Strategia przewiduje również opracowanie wytycznych w takich sprawach, jak ściganie przestępstw terrorystycznych i poważnych naruszeń międzynarodowego prawa humanitarnego popełnionych w kontekście konfliktu zbrojnego, a także w sprawie (re)integracji powracających kobiet i dzieci oraz innych osób dotkniętych terroryzmem, między innymi kwestiami.

Przeczytaj także: Międzynarodowy Dzień Zapobiegania Brutalnemu Ekstremizmowi >>

Strategia podkreśla potrzebę poszanowania praw człowieka i rządów prawa, a także należytego uwzględnienia ofiar terroryzmu. Podkreśla również potrzebę współpracy międzysektorowej i transgranicznej w rozwiązywaniu różnych aspektów terroryzmu, biorąc pod uwagę wpływ, jaki wywierają one na różne aspekty naszego codziennego życia, w tym na przepływ informacji, swobodę przemieszczania się i bezpieczeństwo.

Nowa strategia będzie wdrażana przez Komitet Rady Europy ds. Zwalczania Terroryzmu CDCT ), w ścisłej współpracy i koordynacji z innymi odpowiednimi organami Rady Europy i Organizacji Narodów Zjednoczonych.

Źródło: coe.int