Tydzień Zwalczania Terroryzmu ONZ

Grafika: ONZ

Co dwa lata zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych oraz międzynarodowe organizacje dokonują przeglądu Globalnej strategii ONZ w zakresie zwalczania terroryzmu (GCTS) dostosowując ją do priorytetów państw członkowskich.

Tydzień Zwalczania Terroryzmu

Tydzień Zwalczania Terroryzmu odbędzie się w dniach od 19 do 23 czerwca 2023 roku w Kwaterze Głównej ONZ w Nowym Jorku. Wydarzenie to zapewni państwom członkowskim, podmiotom Organizacji Narodów Zjednoczonych, organizacjom międzynarodowym i regionalnym, organizacjom społeczeństwa obywatelskiego oraz przedstawicielom sektora prywatnego platformę wymiany informacji, doświadczeń i dobrych praktyk, a także określenia kluczowych priorytetów dalszej współpracy w zakresie zwalczania terroryzmu w ramach czterech filarów globalnej strategii ONZ walki z terroryzmem.

Tydzień Zwalczania Terroryzmu ma na celu stworzenie platformy do spotkania decydentów, urzędników wysokiego szczebla oraz ekspertów z różnych środowisk, którzy są zaangażowani w dzielenie się najlepszymi praktykami i wzmacnianie wspólnych wysiłków w globalnej walce z terroryzmem i brutalnym ekstremizmem. 

W ramach organizowanego przez ONZ wydarzenia odbędą się:

  • Trzecia Konferencja Wysokiego Szczebla ONZ Szefów Agencji Antyterrorystycznych Państw Członkowskich, która odbędzie się pod hasłem „ Zwalczanie terroryzmu poprzez ożywiony multilateralizm i współpracę instytucjonalną ”.
  • Spotkanie plenarne Zgromadzenia Ogólnego w celu przyjęcia ósmej rezolucji przeglądowej Globalnej Strategii Antyterrorystycznej Organizacji Narodów Zjednoczonych. 
  • 26 imprez towarzyszących organizowanych wspólnie przez państwa członkowskie, podmioty Globalnego porozumienia Narodów Zjednoczonych w sprawie zwalczania terroryzmu, organizacje międzyrządowe, organizacje społeczeństwa obywatelskiego, środowiska akademickie i sektor prywatny.

Przeczytaj także: Udane targi POLSECURE 2023 >>

Każdemu wydarzeniu towarzyszącemu, trwającemu maksymalnie 90 minut, towarzyszyć będą dyskusje pod nadrzędnym tematem konferencji wysokiego szczebla szefów agencji ds. Imprezy towarzyszące mają na celu wymianę poglądów na temat kluczowych priorytetów, a także realizację wszystkich czterech filarów Globalnej Strategii Antyterrorystycznej ONZ oraz odpowiednich rezolucji Rady Bezpieczeństwa. 

Źródło: ONZ