NASK aktywnie współpracuje z wiodącymi ośrodkami akademickimi

Grafika: NASK

Państwowy Instytut Badawczy NASK, realizując misję związaną z rozwojem cyberbezpieczeństwa oraz cyfryzacji sfery publicznej, współpracuje z blisko 100 instytucjami i organizacjami. Jednym z najważniejszych kierunków tej współpracy jest budowanie relacji z ośrodkami akademickimi, w tym inicjowanie nowych kierunków studiów związanych z działalnością instytutu.

NASK współpracuje z Politechniką Warszawską

Pod koniec sierpnia 2022 r. został podpisany list intencyjny o współpracy NASK z Wydziałem Matematyki i Nauk Informacyjnych Politechniki Warszawskiej. Jak podkreślono w liście, NASK prowadzi badania naukowe w obszarze cyberbezpieczeństwa i sztucznej inteligencji przyczyniające się do rozwoju technologii informacyjnych służących społeczeństwu, prowadzi działalność dydaktyczną i wspierającą edukację, pełni rolę jednego z trzech CSIRT poziomu krajowego, a także realizuje liczne zadania cyfryzacji polskiej przestrzeni publicznej.

Wydział Matematyki i Nauk Informacyjnych PW prowadzi aktywną działalność akademicką oraz badawczo-rozwojową nakierowaną na rzecz rozwoju nowych technologii oraz zaawansowanych metod matematycznych, m.in. znajdujących zastosowanie w analizie wielkich zbiorów danych i projektowaniu algorytmów uczenia maszynowego. Współpraca NASK PIB i WMINI PW ma na celu prowadzenie wspólnych badań podstawowych i stosowanych w obszarach matematyki i informatyki, wymianę wiedzy i doświadczeń, a także budowanie interdyscyplinarnych zespołów badawczych pracujących nad rozwojem nowoczesnych technologii informacyjnych. Ważnym aspektem współpracy będzie także organizacja wspólnych seminariów naukowych i konferencji.

– Porozumienie podpisane z Wydziałem Matematyki i Nauk Informacyjnych Politechniki Warszawskiej to kolejny przykład na to, że NASK jest postrzegany jako ważny gracz na rynku cyberbezpieczeństwa. Doświadczenie, jakim dysponujemy, w połączeniu z wiedzą badaczy z WMINI PW może zaowocować wieloma nowymi projektami w zakresie nowoczesnych technologii informacyjnych – podkreśla Wojciech Pawlak, Dyrektor NASK. 

NASK i Akademia Leona Koźmińskiego

W drugiej połowie lipca br. NASK sfinalizował ustalenia dotyczące współpracy akademickiej i naukowo-badawczej z Akademią Leona Koźmińskiego w Warszawie. Zarówno NASK, jak i Akademia Leona Koźmińskiego prowadzą działalność naukową w obszarach związanych ze sztuczną inteligencją, cyfryzacją, rozwojem społeczeństwa informacyjnego. Dlatego uznano, że wspólne prace mogą przynieść korzyści i zaowocować usprawnieniami i odkryciami.

Główne obszary współpracy będą dotyczyły przygotowania i realizacji wspólnych inicjatyw badawczych oraz krajowych lub międzynarodowych projektów badawczych, promowania działalności naukowej, akademickiej i kulturalnej, wymiany informacji, wspólnych publikacji w recenzowanych czasopismach naukowych, wspólnego korzystania z obiektów oraz staży studenckich i studiów doktoranckich.

Współpraca NASK z Massachusetts Institute of Technology (MIT)

NASK ma na swoim koncie wspólne projekty również z zagranicznymi jednostkami. Wśród nich znalazła się jedna z najbardziej prestiżowych uczelni technicznych na świecie Massachusetts Institute of Technology (1. miejsce na liście QS World University Ranking).

Laboratorium Informatyki i Sztucznej Inteligencji MIT (Computer Science and Artificial Intelligence Laboratory, CSAIL), z którym NASK podpisał w tym roku umowę o współpracy, skupia wokół siebie ponad 1,2 tys. osób w ponad 900 projektach, z zakresu m.in. sztucznej inteligencji, przetwarzania języka naturalnego, uczenia maszynowego, obrazowania komputerowego, kryptografii, sieci komputerowych i robotyki. Obecność NASK w MIT CSAIL Alliances daje możliwość zapoznania się z aktualnie prowadzonymi w laboratorium projektami, rozwoju współpracy z tamtejszymi naukowcami i utalentowanymi absolwentami MIT. Jest to też szansa na zainteresowanie zagranicznego świata naukowego dorobkiem badaczy z NASK.

– O tym, że MIT to jedna z najlepszych uczelni technicznych na świecie, nie trzeba nikogo przekonywać. Dzięki podpisanemu z CSAIL MIT porozumieniu NASK dołącza do grona instytutów badawczych gotowych do prowadzenia ambitnych prac naukowych na najwyższym poziomie na forum międzynarodowym – deklaruje Michał Karpowicz, Zastępca Dyrektora NASK ds. Naukowych.

W ostatnim czasie podpisano także list intencyjny o współpracy z University of Technology Sydney – jedną z wiodących uczelni na świecie w zakresie informatyki i telekomunikacji, plasującą się w obu dyscyplinach w pierwszej 20. listy Academic Ranking of World Universities. W ramach współpracy NASK i UTS zamierzają rozwijać nowoczesne technologie informatyczne, prowadzić wspólne, interdyscyplinarne badania, uczestniczyć razem w projektach i programach, wymieniać się doświadczeniem oraz organizować seminaria i konferencje.

Podyplomowe studia Cyber Science

W październiku 2022 r. ruszyły dwukierunkowe studia podyplomowe, realizowane w ramach porozumienia NASK i śląskich uczelni: Politechniki Śląskiej, Uniwersytetu Śląskiego i Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. Słuchacze mieli do wyboru dwa kierunki: „Tokenizacja i automatyzacja procesów w gospodarce cyfrowej” oraz „Zarządzanie cyberbezpieczeństwem”. Ta wspólna inicjatywa edukacyjna jest odpowiedzią na wyzwania rynkowe gospodarki cyfrowej, która obejmuje już nie tylko nowoczesne technologie, także m.in. zarządzanie, psychologię, prawo czy socjologię. Dlatego też, kierowana jest nie tylko do osób ściśle związanych z branżą informatyczną.

Studia podyplomowe są efektem współpracy utworzonego pod koniec ubiegłego roku konsorcjum naukowo-dydaktycznego – Śląskiego Centrum Inżynierii Prawa, Technologii i Kompetencji Cyfrowych CYBER SCIENCE. Centrum rozwija się dynamicznie, nawiązując współpracę z kolejnymi podmiotami, jak np. Polskim Towarzystwem Informatycznym, Związkiem Banków Polskich, firmą Asseco czy z branżowym Związkiem Cyfrowa Polska. Ponadto CYBER SCIENCE podnosi kompetencje cyfrowe studentów swoich uczelni – w tym roku już kilkanaście tysięcy studentów przeszło szkolenie z cyberhigiegny (zakończone egzaminem).

Przeczytaj także: Zakończyły się warsztaty Cyberexpert Game >>

– Cały czas musimy budować silne kadry o szerokich kompetencjach cyfrowych. Stąd pomysł utworzenia interdyscyplinarnych studiów podyplomowych, które dla słuchaczy będą źródłem wiedzy nie tylko w zakresie nowych technologii, ale również innych dziedzin, jak prawo, ekonomia czy psychologia. Bez tego trudno dziś odnaleźć się w realiach gospodarki cyfrowej – mówi Maciej Groń, Kierownik Działu Analiz Strategicznych i Budowania Świadomości w NASK i wicedyrektor Śląskiego Centrum Inżynierii Prawa, Technologii i Kompetencji Cyfrowych CYBER SCIENCE.

Szkoła Doktorska TIB PAN

NASK jest także partnerem interdyscyplinarnej Szkoły Doktorskiej Technologii Informacyjnych i Biomedycznych Instytutów PAN (TIB PAN), kształcąc doktorantów w obszarach obejmujących zaawansowane zagadnienia sztucznej inteligencji i cyberbezpieczeństwa.

Na przełomie czerwca i lipca br. odbyła się kolejna rekrutacja.

Misją Szkoły Doktorskiej TIB PAN jest interdyscyplinarne kształcenie osób, przygotowujących się do samodzielnego prowadzenia badań naukowych w dziedzinach: informatyka techniczna i telekomunikacja, inżynieria biomedyczna oraz nauki medyczne.

W ramach rozmaitych porozumień NASK prowadzi wspólne projekty również m.in. z: Uniwersytetem Sorbona we Francji, Uniwersytetem w Cambridge w Wielkiej Brytanii, Stanford University w Stanach Zjednoczonych, FREI Paris Engineering School of Digital Technologies we Francji, Instytutem Informatyki na Wydziale Informatyki, Elektroniki i Telekomunikacji Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie, Uniwersytetem Mikołaja Kopernika w Toruniu oraz Instytutem Informatyki Stosowanej na Wydziale Elektrotechniki, Elektroniki, Informatyki i Automatyki Politechniki Łódzkiej.

Źródło: NASK