Poczta Polska i Akademia Marynarki Wojennej w Gdyni uruchomiły studia DBA z cyberbezpieczeństwa

Zdjęcie: Poczta Polska

16 grudnia 2022 roku Poczta Polska i Akademia Marynarki Wojennej podpisały umowę o współpracy w ramach uruchomienia studiów Doctor of Business Administration (DBA).  W uroczystym zawarciu porozumienia udział wzięli prezes Spółki Krzysztof Falkowski i Rektor-Komendant Akademii Marynarki Wojennej, kadm. prof. dr hab. Tomasz Szubrycht. Studia DBA w zakresie Zarządzania Cyberbezpieczeństwem i Usługami Cyfrowymi służyć mają pogłębianiu wiedzy oraz poszerzaniu kompetencji i umiejętności wyższej kadry zarządzającej, odpowiedzialnej za budowanie odporności podmiotów z sektora publicznego, militarnego i prywatnego na zagrożenia z cyberprzestrzeni. Nabór na studia już się rozpoczął.

Studia Doctor of Business Administration (DBA)

Studia DBA adresowane są do przyszłych lub obecnych kierowników, menedżerów oraz osób zarządzających działalnością Operatorów Usług Kluczowych, podmiotów stanowiących Infrastrukturę Krytyczną Państwa oraz przedstawicieli administracji centralnej i służb, którzy posiadają tytuł zawodowy magistra lub magistra inżyniera i ukończyli studia podyplomowe Master of Business Administration.

 – Dyplom DBA daje przewagę konkurencyjną i zwiększa wartość oraz atrakcyjność jego posiadacza na rynku pracy. Zagrożenia w cyberprzestrzeni wciąż ewoluują, dlatego tak ważne jest stałe podnoszenie kompetencji oraz rozwijanie umiejętności, w celu zapobiegania i neutralizowania działań cyberprzestępców. Dzięki partnerstwu z Akademią Marynarki Wojennej w Gdyni, słuchacze studiów DBA zyskają możliwość podnoszenia kwalifikacji pod okiem uznanych ekspertów i autorytetów w dziedzinie cyberbezpieczeństwa. Poczta Polska pełnić będzie merytoryczny nadzór nad studiami jako jedna z firm o strategicznym znaczeniu dla państwa, które są coraz częściej narażone na ataki cyberprzestępców – powiedział prezes Poczty Polskiej, Krzysztof Falkowski.

– Bardzo cieszymy się, że będziemy realizować kolejny projekt z Pocztą Polską i gwarantujemy, że nasi studenci zostaną zaznajomieni z najlepszymi praktykami dotyczącymi prowadzenia badań w dyscyplinie nauki o bezpieczeństwie. Nasza uczelnia posiada w tym zakresie wysokie kompetencje, o czym świadczy otrzymanie najwyższej oceny w procesie ewaluacji działalności naukowej za lata 2017–2021. Treści merytoryczne przekazane podczas studiów DBA pozwolą studentom rozpocząć samodzielną działalność naukową, której uwieńczeniem będzie mogło być uzyskanie stopnia naukowego doktora. Moim zdaniem, stopień ten będzie bardzo wartościowy, gdyż w Polsce problematyką zarządzania cyberbezpieczeństwem i usługami cyfrowymi zajmuje się nieliczna grupa naukowców – powiedział Rektor-Komendant Akademii Marynarki Wojennej, kadm. prof. dr hab. Tomasz Szubrycht.

W trakcie studiów zostały zaplanowane zajęcia dotyczące metodologii prowadzenia badań naukowych, zarządzania bezpieczeństwem narodowym, zarządzania cyberbezpieczeństwem oraz usługami cyfrowymi. Wiedza przekazywana będzie przez wysoko kwalifikowanych specjalistów, wykładowców oraz praktyków specjalizujących się w powyższej problematyce. Zajęcia teoretyczne prowadzone będą metodą audytoryjną z wykorzystaniem różnych technik audiowizualnych (w trybie stacjonarnym lub zdalnym), natomiast zajęcia praktyczne prowadzone będą w oparciu o studia przypadków, ćwiczenia oraz pracę w laboratorium komputerowym.

Przeczytaj także: Ruszyły konkursy na projekty z obszaru cyberbezpieczeństwa z programu Cyfrowa Europa >>

Warunki ukończenia studiów DBA

Warunkiem ukończenia studiów jest spełnienie wszystkich wymagań określonych programem studiów oraz przygotowanie pracy końcowej w formie opracowania zawierającego koncepcję rozprawy doktorskiej, której problematyka obejmuje obszar szeroko rozumianego bezpieczeństwa narodowego, cyberbezpieczeństwa, usług cyfrowych i mieści się w dyscyplinie nauki o bezpieczeństwie. W ramach realizacji programu studiów przewidziana jest także współpraca przy wydaniu przez uczestnika publikacji naukowej w recenzowanym czasopiśmie naukowym o zasięgu co najmniej krajowym.

Poczta Polska współpracuje z Akademią Marynarki Wojennej również przy wysoko ocenianych przez słuchaczy studiach podyplomowych Executive Master of Business Administration na kierunku „Zarządzanie cyberbezpieczeństwem i usługami cyfrowymi”. Celem kształcenia na tym kierunku jest wypełnienie luki związanej z deficytem ekspertów z zakresu cyberbezpieczeństwa, w tym tych posiadających kompetencje zarządcze.

Źródło: Poczta Polska