Nabór do służby w CBZC

Komendant Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości ogłosił rozpoczęcie rekrutacji kandydatów do służby w CBZC oraz w komórkach organizacyjnych. Termin przyjęcia do służby to 29 grudnia 2022 roku.

Osoby zainteresowane pełnieniem służby w Centralnym Biurze Zwalczania Cyberprzestępczości powinny osobiście złożyć komplet dokumentów w miejscach, dniach i godzinach wskazanych przez komendantów wojewódzkich policji oraz komendanta stołecznego policji.

Podstawę prawną procedury kwalifikacyjnej stanowi rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 12 stycznia 2022 r. w sprawie postępowania kwalifikacyjnego w stosunku do kandydatów ubiegających się o przyjęcie do służby w Policji (Dz. U. z 2022 r., poz. 109). Przyjęcia do komórek organizacyjnych w CBZC uzależnione będą od potrzeb kadrowych.

W przypadku chęci zmiany miejsca pełnienia służby, decyzję każdorazowo podejmuje przełożony właściwy w sprawach osobowych, określony w art. 32 i art. 36 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (Dz. U. z 2021 r., poz. 1882 z późn. zm.) uwzględniając sytuację osobistą funkcjonariusza oraz stan wakatów w poszczególnych komórkach organizacyjnych CBZC.

Komendant Główny Policji może dokonywać modyfikacji wskazanego wyżej terminu przyjęcia do służby w Centralnym Biurze Zwalczania Cyberprzestępczości.

Służbę w Centralnym Biurze Zwalczania Cyberprzestępczości może pełnić kandydat, który:

• posiada polskie obywatelstwo;

• posiada nieposzlakowaną opinię;

• nie jest skazany prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe;

• korzysta z pełni praw publicznych;

• posiada co najmniej wykształcenie średnie lub średnie branżowe;

• posiada odpowiednią zdolność fizyczną i psychiczną do służby w formacjach uzbrojonych, podległych szczególnej dyscyplinie służbowej, której gotów jest się podporządkować;

• daje rękojmię zachowania tajemnicy stosownie do wymogów określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych;

• posiada uregulowany stosunek do służby wojskowej, jeżeli podlega kwalifikacji wojskowej.

Wymagane dokumenty:

• pisemne podanie o przyjęcie do służby w Policji adresowane do Komendanta Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości;

• wypełniony kwestionariusz osobowy (tylko część A i B);

• kserokopie dokumentów (nie odpisy) potwierdzających posiadane wykształcenie i kwalifikacje zawodowe (oryginały do wglądu podczas składania dokumentów);

• kserokopie świadectw pracy lub służby z poprzednich miejsc pracy lub służby, jeżeli wcześniej kandydat do służby pozostawał w stosunku pracy lub w służbie;

• kserokopia książeczki wojskowej- uregulowany stosunek do służby wojskowej, jeżeli kandydat do służby jest objęty ewidencją wojskową (oryginał do wglądu);

• Ankietę Bezpieczeństwa Osobowego – wypełniony dokument kandydat składa w terminie i miejscu wyznaczonym w toku postępowania kwalifikacyjnego.

Kandydat zobowiązany jest okazać na każdorazowe żądanie pracownika doboru – dowód osobisty.

Przeczytaj także: Transakcje nieautoryzowane w pytaniach. UOKiK oraz Rzecznik Finansowy podpowiadają co robić >>

Postępowanie kwalifikacyjne składa się z nastepującyh etapów:

1.    złożenie wskazanych wyżej dokumentów,

2.    test wiedzy i umiejętności z zakresu informatyki i języka obcego,

3.    badanie psychologiczne,

4.    badanie psychofizjologiczne,

5.    rozmowy kwalifikacyjnej,

6.    ustalenia zdolności fizycznej i psychicznej do służby w Policji,

7.    sprawdzenie w ewidencjach, rejestrach i kartotekach, w tym w policyjnych zbiorach danych, prawdziwości danych zawartych w kwestionariuszu osobowym kandydata do służby w Policji,

8.    postepowania sprawdzającego, które jest określone w przepisach o ochronie informacji niejawnych.

Postępowanie kwalifikacyjne nie zawiera testu sprawności fizycznej oraz testu wiedzy.

Informacje na temat procedury kwalifikacyjnej dostepne są:

•    na stronie internetowej

•    w siedzibie Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości:

DANE TELEADRESOWE:
ul. Puławska 148/150 w Warszawie,
+48 47 721-52-37,
+48 47 721-52-99,
ADRES E-MAIL: dobor@cbzc.policja.gov.pl

Źródło: Policja.pl