Oszuści podszywają się pod prezesa Urzędu Patentowego RP

Grafika: CBZC

Oszuści wyłudzają pieniądze podszywając się pod Prezesa Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej. Wysyłają do petentów fałszywe decyzje o udzieleniu praw ochronnych na znaki towarowe, wzywające do wniesienia opłaty, oraz świadectwa ochronne.

Jak działają oszuści?

Oszuści aktualnie wykorzystują dwa kanały komunikacji: tradycyjną korespondencję listową oraz wiadomości wysyłane za pośrednictwem poczty elektronicznej. 

Podobnie jak w latach ubiegłych, oszuści w korespondencji wciąż umieszczają sfałszowane decyzje, które wzywają do wniesienia opłaty za udzielenie ochrony. Żądane kwoty są podane w EURO, a wskazany do płatności rachunek bankowy nie jest rachunkiem polskim. Rachunki te są prowadzone przez banki np. w Niemczech, na Litwie, Irlandii, Belgii czy Holandii.

Przeczytaj także: Oszust internetowy zatrzymany przez CBZC >>

Dołączane jest również pismo wzorowane na wydawanych przez Urząd Patentowy dokumentach, potwierdzających udzielenie prawa ochronnego na znak towarowy. Niezmiennie w decyzjach tych, dla uwiarygodnienia podawane są prawdziwe dane dotyczące zgłaszanych przedmiotów własności przemysłowej.

Jak rozpoznać fałszywą decyzję?

  • może być przesłana drogą mailową;
  • kwoty związane z udzieleniem ochrony wyrażone są w EURO;
  • do uiszczenia opłaty podany jest oszukańczy numer rachunku, który wskazuje, że konto jest prowadzone przez instytucję znajdującą się poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej;
  • dołączone jest elektroniczne świadectwo ochronne, które Urząd Patentowy wydaje wyłącznie w wersji papierowej.

W przypadku podejrzenia usiłowania popełnienia przestępstwa lub w sytuacji, gdy przestępstwo to zostało popełnione należy niezwłocznie poinformować o tym fakcie swój bank oraz złożyć stosowne zawiadomienie na Policję lub do Prokuratury.

Źródło: CBZC