Porozumienie o współpracy pomiędzy Pocztą Polską a Rządowym Centrum Bezpieczeństwa

Zdjęcie: gov.pl

Poczta Polska i Rządowe Centrum Bezpieczeństwa wyraziły wolę współpracy, co zostało udokumentowane umową podpisaną przez szefów obu instytucji – Krzysztofa Falkowskiego, prezesa zarządu Poczty Polskiej, Wiesława Włodka, wiceprezesa zarządu Poczty Polskiej i płk. Konrada Korpowskiego, dyrektora Rządowego Centrum Bezpieczeństwa. Oba podmioty zobowiązały się do ścisłej i skutecznej współpracy w obszarze bezpieczeństwa i obronności państwa. Umowa została podpisana 12 grudnia.

Zawarte porozumienie obejmuje takie zagadnienia, jak zarządzanie kryzysowe, w tym ochronę infrastruktury krytycznej. W treści znalazły się deklaracje gotowości do podejmowania działań na rzecz  obronności państwa.

POCZTA POLSKA JEST SPÓŁKĄ O STRATEGICZNYM ZNACZENIU DLA ADMINISTRACJI PAŃSTWOWEJ, KTÓREJ ROLA JEST NIEBAGATELNA, TO W SYTUACJACH KRYZYSOWYCH, W OBLICZU WOJNY W UKRAINIE – SZCZEGÓLNIE WAŻNA. DLATEGO POTRZEBUJEMY SILNEGO PARTNERSTWA DO KOOPERACJI W ZAKRESIE WYMIANY INFORMACJI, WIEDZY ORAZ DOŚWIADCZEŃ. NASZA WSPÓŁPRACA BĘDZIE WIELOWYMIAROWA, SPEŁNI NASZE OCZEKIWANIA ZARÓWNO  INTELEKTUALNE, JAK I PRAKTYCZNE – POWIEDZIAŁ KRZYSZTOF FALKOWSKI.

Porozumienie zostało zawarte na czas nieokreślony i zawiera m.in. takie elementy, jak wzajemne udostępnianiu informacji o zagrożeniach i zdarzeniach, które mają wpływ na poziom bezpieczeństwa państwa i społeczeństwa, udostępnianie analiz, ocen i prognoz czy prowadzenie doraźnych konsultacji dotyczących zagrożeń i budzących niepokój zdarzeń.

Przeczytaj także: Raport z programu badawczego na temat kompetencji cyfrowych >>

SYTUACJA GEOPOLITYCZNA WYMAGA ZAANGAŻOWANIA WIELU INSTYTUCJI W BUDOWANIE ODPORNEGO NA ZAGROŻENIA PAŃSTWA ORAZ DOBRZE SKOMUNIKOWANEGO. JEDNAK BEZ ŚWIADOMEGO ZAGROŻEŃ SPOŁECZEŃSTWA JEST WRĘCZ NIEMOŻLIWE OSIĄGNIĘCIE TEGO CELU. WIERZĘ JEDNAK, ŻE DZIĘKI WSPÓŁPRACY NASZYCH INSTYTUCJI – RZĄDOWEGO CENTRUM BEZPIECZEŃSTWA I POCZTY POLSKIEJ, KOMUNIKACJA W KRYZYSIE W WIELU OBSZARACH BĘDZIE ŁATWIEJSZA – POWIEDZIAŁ PŁK KONRAD KORPOWSKI.

Poczta Polska i RCB będą także organizować wspólne konferencje i seminaria, wymieniać się doświadczeniami i dobrymi praktykami oraz porodzić działania  na rzecz usprawnienia komunikacji z obywatelem w zakresie przeciwdziałania kryzysom. Instytucje zamierzają m.in. prowadzić wspólne kampanie informacyjne na rzecz profilaktyki zagrożeń oraz ich przeciwdziałaniu.

Źródło: gov.pl