Konkurs European Broadband Awards

Grafika: Gov.pl

Komisja Europejska ogłosiła kolejną edycję konkursu European Broadband Awards, w którym nagradzane i promowane są inicjatywy wspierające zapewnienie powszechnego dostępu do szybkiego internetu.

Konkurs European Broadband Awards

European Broadband Awards (EBA) to coroczna nagroda przyznawana za wyjątkowe osiągnięcia w dziedzinie dostępu do szerokopasmowego Internetu.

Celem konkursu jest identyfikacja i nagrodzenie dobrych praktyk w zakresie planowania, zarządzania i wdrażania sieci szerokopasmowych (sieci o dużej i bardzo dużej przepustowości) w Europie, a także ułatwienie wymiany wiedzy eksperckiej pomiędzy promotorami projektów. Korzyścią dla projektów biorących udział w tym konkursie jest szeroka widoczność i promocja jako dobry przykład dla społeczności Broadband Europe.

Do konkursu można zgłaszać projekty niezależnie od ich wielkości, lokalizacji, technologii i tego, czy są prowadzone przez organizacje publiczne czy prywatne, lokalne, regionalne, krajowe, transgraniczne czy międzynarodowe.

Grupami docelowymi konkursu są podmioty publiczne, takie jak gminy, regiony i administracje państw członkowskich, społeczności, a także podmioty prywatne, takie jak operatorzy sieci i usług, przedsiębiorstwa użyteczności publicznej lub inni promotorzy projektów, którzy są aktywnie zaangażowani w budowę sieci o dużej i bardzo dużej przepustowości.

Przeczytaj także: Powstanie komisja do zbadania wpływów Rosji na bezpieczeństwo Polski >>

Co najmniej 65% projektu musi być ukończone w momencie składania wniosku. Zwycięzcy zostaną ogłoszeni i nagrodzeni podczas ceremonii oraz zaproszeni do zaprezentowania swojego projektu jesienią 2023 r. Zwycięzcy zostaną również przedstawieni na stronie internetowej Shaping Europe poświęconej cyfrowej przyszłości.

Kategorie nagród

Projekty będą zgłaszane i nagradzane w jednej z pięciu kategorii:

Kategoria 1. Innowacyjne modele finansowania, biznesu i inwestycji. Dotyczy projektów wykorzystujących efektywne i innowacyjne modele finansowania, biznesu lub inwestycji.

Kategoria 2. Środki redukcji kosztów i współinwestycje. Dotyczy projektów wykorzystujących synergie między różnymi infrastrukturami i dążących do współpracy między interesariuszami w zakresie budowy i inwestowania w infrastrukturę.

Kategoria 3. Skutki społeczno-ekonomiczne na obszarach wiejskich i oddalonych. Projekty w tej kategorii mają bezpośrednie i pośrednie skutki społeczno-gospodarcze i znacznie poprawiają połączenia z obszarami oddalonymi i wiejskimi oraz na tych obszarach.

Kategoria 4. Generowanie popytu i absorpcja łączności. Dotyczy projektów, w których wdrożono środki stymulujące stronę popytową i zwiększające absorpcję szerokiej gamy usług i aplikacji stacjonarnych i/lub bezprzewodowych/mobilnych, w tym 5G.

Kategoria 5. Łączność transgraniczna i międzynarodowa. Dotyczy projektów wprowadzanych na rynek szerokopasmowy w kontekście transgranicznym lub obejmującym wiele krajów, zarówno w UE, jak i łączących UE z innymi krajami lub regionami świata.

Jak i kiedy złożyć wniosek?

Pobierz formularz wniosku i przewodnik dla wnioskodawców (dostępne w języku angielskim). Przeczytaj uważnie poradnik i objaśnienia w formularzu. Wypełnij wniosek i wyślij (jako plik xlsx) na adres broadband@atenekom.eu (pod tym samym adresem można uzyskać dodatkowe wyjaśnienia i informacje).

Termin składania wniosków upływa 23 czerwca 2023 r. o godzinie 16:00 czasu środkowoeuropejskiego.

Źródło: gov.pl