Zalecenia Komisji Europejskiej dotyczące wzmacniania odporności

Zdjęcie: gov.pl

W celu zharmonizowania krajowych przedsięwzięć na rzecz budowy odporności, Komisja Europejska (KE) przekazała państwom członkowskim „Zalecenia w sprawie unijnych celów w zakresie odporności na katastrofy”. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa współpracowało z Komisją Europejską nad przygotowaniem celów odporności.

W ciągu ostatnich lat dynamicznie zmienia się środowisko bezpieczeństwa w Europie. Częściej występujące i intensywniejsze klęski żywiołowe oraz zagrożenia spowodowane przez człowieka często niosą skutki transgraniczne i międzysektorowe oraz powodują straty ludzkie i gospodarcze. W konsekwencji instytucje krajowe odpowiedzialne za ochronę ludności powinny dążyć do skutecznego zarządzania wieloma zdarzeniami zakłócającymi sferę bezpieczeństwa, dążyć do wzmacniania odporności społeczeństwa, własnych instytucji i państwa, z wykorzystaniem narzędzi i mechanizmów współpracy międzynarodowej.

Polska, jako państwo członkowskie UE realizuje przedsięwzięcia na rzecz ochrony ludności, uzgodnione w ramach Unijnego Mechanizmu Ochrony Ludności, w szczególności w zakresie oceny ryzyka i zarządzania nim, w tym wykorzystania wsparcia finansowego w celu realizacji inwestycji na rzecz zapobiegania katastrofom i ograniczeniu ich skutków dla społeczeństwa oraz przystosowaniu do zmiany klimatu i przyspieszeniu transformacji ekologicznej.

Przeczytaj także: Ukraińscy uchodźcy zdobędą kompetencje cyfrowe >>

W celu zharmonizowania krajowych przedsięwzięć na rzecz budowy odporności, Komisja Europejska przekazała państwom członkowskim Zalecenia z dnia 8 lutego 2023 r. w sprawie unijnych celów w zakresie odporności na katastrofy. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa współpracowało z Komisją Europejską nad przygotowaniem celów odporności, które obejmują 5 obszarów:

  1. Doskonalenie procesu oceny ryzyka, prognozowania i planowania zarządzania ryzykiem związanym z katastrofami.
  2. Wzmacnianie poziomu świadomości ryzyka katastrof i przygotowania społeczeństwa na ich wystąpienie.
  3. Zwiększenie zdolności monitorowania, wykrywania i wczesnego ostrzegania ludności.
  4. Zwiększenia zdolności reagowania Unijnego Mechanizmu Ochrony Ludności, w szczególności na wypadek:
  • zagrożeń pożarowych,
  • powodzi,
  • poszukiwań i ratownictwa,
  • zdarzeń chemicznych, biologicznych i radiacyjnych,
  • zdarzeń masowych zagrażających życiu i zdrowiu.
  1. Zapewnienie skutecznie działającego systemu ochrony ludności.

Realizacja wymienionych celów przez organy administracji publicznej w Polsce powinna być kompleksowa (w pełnym cyklu zarządzania kryzysowego obejmującego fazy: zapobiegania, przygotowania, reagowania i odbudowy) oraz uwzględniona w obowiązujących planach zarządzania kryzysowego.

Przyjęte przez Komisję Europejską zadania budowy odporności państw członkowskich UE są spójne z obowiązującymi wymogami odporności państw-członków NATO, w odniesieniu do środowiska cywilnego i zagrożeń niemilitarnych.

Źródło: gov.pl